ایده نو

آموزشی پژوهشی

گروه آموزشی مدرسه شهید سجادی

صفحه

موضوع

هدف

وسایل و رسانه ها

1

مقایسه اعداد و عدد نویسی

-یاد آوری عدد نویسی

-مقایسه اعداد

چرتکه و نی های یکی دهتایی تابلو

2

جمع وتفریق و ضرب

یاد آوری جمع ها تفریق ها و ضرب های اعدادچند رقمی

چرتکه تدریس به وسیله پاور پوینت تابلو کیت ریاضی

3و4

کسر های متعارفی

-یاد آوری کسر های متعارفی با صورت و مخرج های ومتفاوت

تصاویر- لیوان های مدرج- مقواهایی که به اندازه های مساوی (واحد هایی) تقسیم شده با قسمت های رنگ شده- توپ تنیس با رنگ های مختلف

5

کسر های متعارفی

-تمرین کسر های متعارفی -برای تثبیت یادگیری

استفاده از کیت ریاضی وکیسه حساب

12_6

کسر های متعارفی

-مقایسه کسر های متعارفی -کسر های بزرگتر از واحد -جمع کسر های متعارفی -تفریق کسر های متعارفی

مقوا- تابلو استفاده از پاور پوینت – استفاده از کتاب های دانش

آموزان- کیت ریاضی

14-15-16

عدد مخلوط

-معرفی عدد مخلوط-

- تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط

-تبدیل عدد مخلوط به کسر

مقوا- تابلو- استفاده از پاور پوینت سیب یا میوه های قابل تقسیم وکیت ریاضی

23_17

بخش پذیری (قابلیت تقسیم)

-مفهوم بخش پذیری

- بخش پذیری بر 3و9

-بخش پذیری بر 2و9

پاورپوینت – گردو یا وسایل یکسان وریز برای تقسیم بین دانش آموزان- کیسه حساب

30_24

کسر های متعارفی

-کسر های مساوی

-ساده کردن کسر

-مقایسه کسر ها

-جمع و تفریق کسر ها

مقوا- تابلو- پاور پوینت-اشیاء قابل تقسیم- کیت ریاضی 

33_31

اعداد مخلوط

-مقایسه اعداد مخلوط

-جمع اعداد مخلوط

- تفریق اعداد مخلوط

مقوا- تابلو-  پاور پوینت- تصاویر اشیاء قابل تقسیم لیوان های مدرج

34

مساحت

-معرفی هکتار

-یاد آوری مساحت مستطیل

-آشنایی با واحد های اندازه گیری

-آشنایی با رابطه بین واحد های مساحت

مقوا-تابلو تصاویر و اشکال هندسی به صورت ملموس وعینی(قالی-حوض)-فیلم هایی که به ساخت و ساز ونقشه کشی مربوط باشد-استفاده از پاورپینت- گونیا- کیت ریاضی

35

مساحت

معرفی کیلو متر وکیلو متر مربع

کیلو متر شمار –عکس فیلم

41_36

نسبت و تناسب

-آشنایی با مفهوم نسبت

-آشنایی با جدول تناسب

-نسبت های مساوی

مقوا-تابلو-میوه های قابل قسمت-چرتکه- کیسه حساب -استفاده از پاورپوینت

43و42

آموزش ساعت

-آموزش ساعت ومعرفی ثانیه

-خواندن ساعت ونوشتن آن به صورت عدد مرکب

ساعت- مقوا- تابلو

46_44

اعداد مرکب

-جمع اعداد مرکب

-مقایسه وتفریق اعداد مرکب

ساعت- مقوا- تابلو

48و47

تخمین

-آشنایی با مفهوم ضرب تقریبی

استفاده از پاور پوینت

50و49

کاربرد نسبت

-آشنایی با کاربرد نسبت در زندگی

فیلم هایی که به نسبت وتناسب ربط دارند

51

تمرینات دورهای

-یادآوری تنایب

-یادآوری محیط ومساحت

 

53و52

مساحت

-آشنایی با مساحت لوزی

-آشنایی با مساحت ذوزنقه

کش های مخصوص-کیت ریاضی-مقوا تابلو-پاور پوینت

62_58

درصد

-آشنایی با مفهوم درصد

-آشنایی بین رابطه 100و اعداد زوج

استفاده از پاور پوینت

65_63

تقارن

-آشنایی با مفهوم تقارن

-پی بردن به نظم وترتیب در پدیده های جهان

کاغذ رنگی- مقوا- تصاویر گل ها- حیوانات- اشیاو اجسامی که متقارن هستند-تابلو

67و66

کسر اعشاری

-آشنایی با کسر اعشاری

کیت ریاضی- چرتکه –مقوا – تابلو- میله های یکی دهتایی

74_68

اعداد اعشاری

-آشنایی با مفهوم اعداد اعشاری

-مقایسه اعداد اعشاری

-جمع وتفریق اعداد اعشاری

چرتکه میله های یکی دهتایی- مقوا

80_75

کسر متعارفی

-ضرب عدد صحیح در کسر

-ضرب کسر در عدد صحیح

چرتکه-مقواهی مدرج- اشکال ومیوه های قابل تقسیم

81

نمایش اعداد به صورت اعشاری وکسری

-معرفی نماد"/"به عنوان اعشار

کیت ریاضی- پرتکه- مکعب های یکی دهتایی

85_82

اعداد اعشاری

-ضرب اعداد صحیح در اعداد اعشاری

-ضرب دو عدد اعشاری

مقوا -میله های یکی دهتایی -چرتکه

89_86

اندازه گیری

-معرفی متر سانتی متر ومیلی متر به عنوان واحد های اندازه گیری

-پی بردن به رابطه بین متر سانتی متر ومیلی متر

متر –کاغذ های مقوایی مدرج

90

رسم مثلث

-رسم مثلث با معلوم بودن سه ضلع با استفاده از خطکش وپرگار

خط کش- پرگار- میله های قطعه قطعه - مقوا

92و91

ساختن اجسام هندسی

-ساختن مکعب

-ساختن مکعب مستطیل وچهار وجهی منتظم

قوطی مکعب شکل- مقوا- قیپی چسب

93

حجم

-حجم یک جسم برابر است با مقدار آبی که در ظرف جابجا می شود

لیوان بزرگ یا ظرف شیشیه ای-بزرگ استوانه ای شکل – یک نوار کاغذی

 

 

98_94

احجام

-ایجاد انگیزه برای معرفی حجم اجسام

-معرفی یک سانتی متر مکعب به جای حجم مکعبی با ابعاد یک سانتی متر

-معرفی یک سانتی متر مکعب به عنوان واحد اندازه گیری حجم اجسام

-آموزش محاسبه حجم مکعب مستطیل به صورت حاصلضرب سه بعد آن

کیت ریاضی –مکعب های چوبی و پلاستیکی- قوطی کبریت –کتاب – استفاده از پاور پینت

102_99

زاویه

-یاد آوری زاویه

-معرفی سطح نیم دایره برای مقایسه زاویه ها

-آمادگی ذهنی برای معرفی نقاله

-ایجاد آمادگی برای معرفی یک واحد اندازه گیری استاندارد

نقاله – مقوا – زاویه های ساخته شده با استفاده از مقوا –پرگار –نی های پلاستیکی-استفاده از پاور پوینت

106_103

زاویه

-آموزش زاویه 90 درجه

-معرفی نقاله به عنوان وسیله اندازه گیری زاویه

-آموزش اندازه گیری زاویه های داخلی مثلث

-رسم مثلث با استفاده از خط کش و نقاله

گونیا- نقاله- اشکال هندسی زاویه دار-مثلث هایی که از نی های آموزشی ساخته شده اند

114_107

گرم وکیلو گرم

-معرفی گرم وکیلو گرم به عنوان واحد اندازه گیری دیگری برای جرم اجسام

-آموزش رابطه بین گرم وکیلو گرم

وزنه های اندازه گیری –ترازو- فیلم

117_115

اندازه گیری محیط دایره

-ایجاد آمادگی برای آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از قطر

-معرفی عدد پی

-آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از قطر و عدد پی

-آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از چند ضلعی های منتظم درون دایره

سیم- کش –طناب- صفحه میخی- متر –نوارهای مقوایی مدرج- اجسام با سطح دایره ای

123_118

کسر متعارفی

-تقسیم کسر ها با مخرج های مساوی

-یاد آوری عدد مخلوط تقسیم اعداد صحیح بر

-تمرین برای فهم تقسیم کسرها با مخرج های

اورهد- پاور پوینت- مکعب های یکی دهتایی –چرتکه- مقواهای مدرج

126_124

گنجایش

-بیان مفهوم گنجایش یک جسم

-معرفی لیتر به عنوان واحد اندازه گیری

-معرفی سی سی –سانتی متر مکعب – متر مکعب- لیتر

سرنگ- بشر –لیوان -پارچ

128و127

نیم ساز

-رسم نیمساز یک زاویه با استفاده از پرگار و نقاله

پرگار- نقاله- تابلو- اورهد- پاور پوینت

130و129

مساحت دایره

-آموزش مساحت دایره بر اساس مساحت مستطیل

-تمرین برای درک بهتر مساحت دایره

مقوا- پرگار- گونیا- قیچی- اورهد- پاور پوینت –صفحه های میخی –کش طناب -مقوا –اجسام با سطح دایره ای

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آذر 1390ساعت 9:3  توسط حمید  | 

برنامه سالانه درس هنر پایه پنجم ابتدایی

طرح سالانه درس هنر پایه پنجم ابتدایی   منبع : http://gtaylar.blogfa.com/cat-1.aspx

ماه

رشته

موضوع

نتیجه

مهر

نقاشی

دلخواه

 

تربیت شنوایی

شعر درس 1 هدیه های آسمان بصورت سرود اجرا گردد

 

قصه گویی

ارائه خاطره توسط دانش آموزان

 

نقاشی

مدرسه

 

کاردستی

ساختن پاکت

 

قصه گویی

تعریف قصه «عاشق کتاب»( صفحه 21 کتاب بخوانیم)

 

آبان

کاردستی

شکل سازی با کاغذهای  حلقه شده

 

نمایش

گفت وگوی دوکتاب درسی(صفحه 13 بخوانیم)

 

کاردستی

ساختن ظروف گِلی

 

تربیت شنوایی

شعر صفحه 33 هدیه آسمان به صورت سرود

 

نقاشی

چاپ انگشتی با آبرنگ

 

تربیت شنوایی

شعر«سلامتی وتندرستی» بصورت سرود(صفحه 42 بخوانیم)

 

آذر

نقاشی

دلخواه

 

قصه گویی

داستان زندگی یکی از پهلوان وشجاعان ( صفحه 39 بخوانیم)

 

کاردستی

شکل سازی با انواع مواد طبیعی

 

تربیت شنوایی

اجرای بازی گوش کن وپیدا کن

 

نقاشی

پاکیزگی وبهداشت

 

نمایش

نمایش زندگی یکی از دانشمندان(صفحه 55 بخوانیم)

 

دی

نقاشی

کتاب وکتاب خوانی

 

تربیت شنوایی

لطیفه وچیستان

 

کاردستی

شکل سازی با تا کردن کاغذ ومقوا(شکل های هندسی)

 

قصه گویی

خواندن کتابی درباره یکی از اختراعات یا کشف های بزرگ

 

نمایش

اجرای یکی از کارهای نیک را بصورت بی صدا(پانتومیم)

 

نقاشی

اسراف وصرفه جویی

 

بهمن

نقاشی

انقلاب اسلامی ایران

 

تربیت شنوایی

اجرای یکی از سرودهای انقلابی

 

کاردستی

شکل سازی با کاغذهای مچاله شده

 

قصه گویی

خواندن یکی از خاطرات انقلابی

 

نمایش

مصاحبه با یک رایانه

 

نقاشی

دلخواه

 

اسفند

قصه گویی

خواندن کتابی در مورد زندگی یکی از پیامبران بزرگ الهی

 

کاردستی

ساختن کارت تبریک

 

تربیت شنوایی

اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران

 

نقاشی

درختکاری

 

نمایش

مراسم اعلام قهرمانی یکی از قهرمانان هنگام ایستادن بر سکو

 

قصه گویی

خواندن زندگی نامه یکی از دانشمندان که برای سربلندی وعظمت ایران تلاش کرده است

 

فروردین

کاردستی

نقش آفرینی با شکل های هندسی

 

تربیت شنوایی

شعر صفحه 83 هدیه های آسمانبصورت سرود

 

نقاشی

عیدنوروز

 

نمایش

اجرای یکی از بازیهای محلی در کلاس یا حیاط مدرسه

 

اردیبهشت

ارتباط با طبیعت

جمع آوری برگ های درختان مختلف

 

نمایش

اجرای پانتومیم تقدیر وتشکر از کسانی که برآن ها زحمت کشیده اند

 

قصه گویی

داستان درس 20 هدیه های آسمان

 

کاردستی

ساختن جورجین

 

تربیت شنوایی

خواندن زندگی نامه یکی از هنرمندان ایرانی

 

نمایش

خواندن یکی از غزلهای حافظ و مصاحبه تخیلی با حافظ در باره آن

 


آرشیو نظرات

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان 1390ساعت 10:0  توسط حمید  | 

ليست تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي مورد نياز پايه ي پنجم

يست تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي مورد نياز پايه ي پنجم

تعليمات اجتماعي

نقشه 31 استان – فيلم و پوسترانواع روشهاي دامپروري 3عدد

فيلم نحوه استخراج نفت و پالايشگاه ،موادي كه از نفت بدست مي آيد ، فيلم آموزشي مربوط صنايع مصرفي ؛ نقشه كشورهاي همسايه ، فيلم آموزشي معرفي مدارها ، استوا ، نصف النهار ، فيلم آموزشي در ارتباط با چرخش زمين – جركت چرخشي – افلاك نما

رياضيات

نقاله – گونيا – پرگار- وسايل ترسيم گسترده اجسام – ساعت آموزشي 5 سري

صفحات آموزشي اعشار – اشكال تقارن 5 سري

مجموعه مكعب هاي كوئيزنر ، تابلوي مغناطيسي و ضمائم آن (ضمائم مقوايي ) 5 سري

مجموعه آموزشي كسر – تابلوي ميخي 5 سري

كتب وزنه ها – كشف مساحت اشكال هندسي 1 عدد

علوم

نمونه هاي سلول گياهي – جانوران ساده – هاگ و هاگدان – باكتريها – كپك ها – جلبكها (جهت مشاهده با ميكروسكوپ) – فيلم آموزشي در باره ي جانوران ساده – تقسيم سلول ها – فيلم آموزشي توليد مثل قارچ ها – رويش قارچ ها و توليد مثل مخمر 1 عدد

فيلم آموزشي بصورت انيميشن مبارزه گلبولهاي سفيد و راههاي انتقال بيماري و راههاي دفاع بدن – فيلم آموزشي تهيه واكسن – فيلم آموزشي (كار دستگاه عصبي ) – مولاژ اندام هاي حسي – چارت مربوط به اندامهاي خسي – فيلم آموزشي در خصوص تشريح چشم و معايب چشم – فيلم آموزشي مربوط به اندامهاي حسي در جانوران 1 عدد

پوستر مربوط به شبكه غذايي و زنجير ه غذايي فيلم آموزشي در ارتباط به محيط زيست جانوري مختلف از قطب – جنگل – دريا و ...) فيلم آموزشي آلوده شدن محيط زيست آنها و طريقه بازيافت

جيوه – قطره چكان – بشر – ظروف مدرج – مدل مولكولها

فيلم جهت تغييرات فيزيكي و شيميايي (محتواي الكترونيكي ) – جوش شيرين – شمع و كبريت

اهرم – ميله اهرم – تكيه گاه – طبق تصاوير كتاب – تخته سطح شيب دار – ترازو – آرميچر – نيروسنج 2سري آموزشي – فيلم آموزشي در باره نحوه قرار گرفتن موتورالكتريكي در كجاي وسيله

انواع عدسي ها – انواع آينهها – منشور – دوربين – عدسي چشمي – مخصوص استفاده از ساعت سازي – تلسكوپ و ميكروسكوپ 6سري

جهت سنگها ، فسلهاي آماده – فيلم آموزشي تاريخچه جانداران – فيلم آموزشي تغيير خشكي هاو درها 3سري

فيلم آموزشي فرسايش خاك

مدل زمين – پوسته – فيلم آموزشي (ساختمان زمين – آتشفشان – زمين لرزه ) فيلم آموزشي (مانور زلزله ) – مراحل تشكيل خاك 3 سري

هديه ها

سي دي مربوط به عيد غدير

سي دي مربوط به زندگي پيامبران و ائمه

+ نوشته شده در  جمعه ششم آبان 1390ساعت 21:55  توسط حمید  | 

خش پذیری بر اعداد 2-3-4-5-6-9-10-12-15

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند.

اعدادی بر 3 بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر 4 بخش پذیرند که   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند

اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 یا  5 باشند .

اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند.

 اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را  2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد.

اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد.

اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )

اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست.

اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند.

اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است.

اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد

اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

+ نوشته شده در  جمعه ششم آبان 1390ساعت 21:20  توسط حمید  | 

14قدم تازندگی شاد

زند‌گی، موهبتی است که به ما ارزانی شد‌ه است و تا وقتی امید‌ هست، زند‌گی هست. ما قد‌رت آن را د‌اریم که نومید‌ی را به امید‌، شکست را به پیروزی و اشک را به خند‌ه مبد‌ل کنیم. به شرطی که به زند‌گی و شگفتی‌های آن، به لذت‌ها، ناامید‌ی‌ها، تلاش‌ها،‌ رنج‌ها و د‌رد‌ها (بله) بگوییم.

 


 

ما قد‌رت آن را د‌اریم که همة پد‌ید‌ه‌های شاد‌ی بخش زند‌گی را د‌ر اختیار د‌اشته باشیم و آنها را برای خود‌ خلق کنیم. فقط کافی است تصمیم به تغییر بگیریم. اگر تصمیم بگیریم از امروز هر لحظه با عشق زند‌گی کنیم، معنی و مفهوم حیات و شاد‌ زیستن را بهتر د‌رک خواهیم کرد‌ و از آن لذت خواهیم برد‌.
زند‌گی ریاضیات است، پس بیائیم اعتماد‌ را د‌ر زاویة چشمانمان جای د‌هیم، شاد‌ی را به توان برسانیم، غم و اند‌وه را تفریق کنیم، کینه و نفرت را جذر بگیریم، همد‌لی و د‌وستی را ضرب کنیم و محیط و مساحت را د‌ر د‌ایره قلب د‌یگران به د‌ست آوریم.


● شاد‌ زیستن چیست؟

انسان، موجود‌ی شاد‌ی‌خواه و لذت طلب است. هرگز د‌اشتن مال و اموال نشانة خوشبختی و بی‌نوایی و فقر نشانة بد‌بختی نیست. اگر چنین بود‌ ثروتمند‌ان باید‌ شاد‌ترین و فقرا بد‌بخت‌ترین افراد‌ باشند‌، د‌ر حالی که همیشه چنین نیست. تمام شورها، شوق‌ها و لذایذ بهشت زند‌گی منتظر کسانی است که با تلاش و تفکر و مقاومت، خود‌ را به این بهشت می‌رسانند‌.
بهشت د‌ر نزد‌یکی ماست ولی فقط برای کسانی متجلی می‌شود‌ که د‌لشان ناب و بی‌غش باشد‌. این افراد‌ د‌لیر و امید‌وار زند‌گی می‌کنند‌ تا همیشه شاد‌ و بانشاط باشند‌ و از زند‌گی بهره‌مند‌ شوند‌، د‌رست است که گفته‌اند‌:
«زند‌گی به یک شب تار می‌ماند‌، باید‌ چراغ خود‌ را به د‌ست خود‌ بیفروزیم و زند‌گی خود‌ را روشن کنیم.» بهتر است افکار شاد‌ و سلامت د‌اشته باشیم و سلامتی را حق انسانی و شایسته خود‌ بد‌انیم. با خود‌ ملایم باشیم و خانواد‌ة خود‌ را بپذیریم.
د‌وست بد‌اریم و بد‌انیم که یکی از کلید‌های شاد‌ی و خرسند‌ی، تمرکز ذهن بر لحظة حال است. این لحظه تنها زمانی است که د‌ر اختیار د‌اریم و از لحظه بهتر چیزی بسازیم که آن شاد‌ی است. شاد‌ بود‌ن می‌تواند‌ یکی از بزرگترین مبارزات ما د‌ر زند‌گی باشد‌. برای شاد‌ بود‌ن باید‌ بر افکار شاد‌ تمرکز کنیم.


● شیوه‌های کسب احساس شاد‌مانی د‌ر زند‌گی


۱) هرگز از پرسش کرد‌ن باز نمانیم:
هرگاه از انجام کاری د‌ل‌زد‌ه و خسته شد‌یم از خود‌مان بپرسیم چگونه می‌توانیم کارهایمان را بهتر، سریع‌‌تر، ساد‌ه‌تر، آسان‌تر و سرگرم‌کنند‌ه‌تر انجام د‌هیم تا به هد‌ف نهایی برسیم.


۲) احساس ناامید‌ی را از خود‌مان د‌ور کنیم:
اگر د‌ر مسیر زند‌گی امید‌ خود‌ را از د‌ست د‌اد‌یم، مأیوس نشویم و هرگز فکر نکنیم راهی را که پیش گرفته‌ایم، آخرین راه است. پیوسته به د‌نبال راه‌های د‌یگر باشیم چرا که: «عاقبت جویند‌ه یابند‌ه است.»


۳) ضعف‌های خود‌مان را بپذیریم:
واقعیت این است که هر کس ضعف‌هایی د‌ارد‌، به جای فرو ماند‌ن د‌ر ضعف‌های خود‌ و گرفتار شد‌ن د‌ر د‌ام یأس و ناامید‌ی، بکوشیم انتقاد‌پذیر بود‌ه و بر ضعف‌هایمان غلبه کنیم و به د‌نبال راهکار باشیم.


۴) نقاط قوت خود‌ را تقویت کنیم:
انسان مجموعه‌ای از استعد‌اد‌های گوناگون است که می‌تواند‌ با شناسایی و رشد‌ و پرورش آن به کمال برسد‌. با کشف توانایی‌های خود‌مان و پرد‌اختن به کارهای مثبتی که علاقه د‌اریم، بیشترین لذت را از زند‌گیمان ببریم.


۵‌) از مطلق‌گرایی د‌وری کنیم:
ما د‌ر گستره‌ای از نسبیت‌ها زند‌گی می‌کنیم. تلاش کنیم از هر چیزی به نسبتی که می‌توانیم بهره گیریم.
هیچ‌کس برای همیشه نمی‌تواند‌ قهرمان شود‌. پس ما بیشترین تلاش را انجام د‌هیم و از نتیجه به د‌ست آمد‌ه خرسند‌ باشیم. خواه پیروز شویم یا نشویم.


۶) با خود‌مان صاد‌ق و روراست باشیم:
صاد‌ق نبود‌ن با خود‌، آسیب‌رسان‌تر از احترام نگذاشتن به خود‌ است. موارد‌ی را که با خود‌مان روراست نبود‌ه‌ایم بنویسیم و راه صاد‌ق بود‌ن را با بررسی خطاهای خود‌ بیابیم. تابلویی از صد‌اقت باشیم و صاد‌ق بود‌ن را به فرزند‌انمان نیز بیاموزیم.


۷) بیشتر به زند‌گی برسیم:
گلی را د‌ر باغچه یا گلد‌ان بکاریم و آن را به زند‌گیمان تشبیه کنیم، همان‌طور که شاد‌اب ماند‌ن گل به رسید‌گی و پرورش نیاز د‌ارد‌، زند‌گی خود‌ و خانواد‌ه‌مان هم به مراقبت، تقویت و پرورش و… نیاز د‌ارد‌.


۸) د‌رگذشته زند‌گی نکنیم:
اجازه بد‌هیم غبار گذشته از شانه‌هایمان فرو ریزد‌، هر اند‌ازه د‌ر تیرگی گذشته گام برد‌اریم از روشنایی آیند‌ه د‌ورتر خواهیم شد‌. فرو ماند‌ن د‌ر گذشته، فروماند‌ن د‌ر سیاهی است. باید‌ گذشته را به پرسش کشید‌، ناپاکی‌هایش را گرفت و زنگارهایش را زد‌ود‌ و از آن به مثابه عنصری برای پی ریختن آیند‌ه و شاد‌مانه زیستن د‌ر حال بهره گرفت.


۹) د‌ر حال شنا کنیم:
د‌ر گذشته زند‌گی کرد‌ن و افسوس خورد‌ن، د‌رد‌ی را د‌وا نمی‌کند‌، بلکه باید‌ از گذشته و ناکامی‌های آن د‌رس گرفت و بنای موفقیت را د‌ر زمان حال پی‌ریزی کرد‌، تا آیند‌ه‌ای روشن پیش روی د‌اشته باشیم. زند‌گی د‌ر زمان حال باعث می‌شود‌ که علاوه بر واقع‌بینی از موفقیت‌هایی که د‌اریم بیشترین و بهترین استفاد‌ه و لذت را ببریم.


۱۰) روی موارد‌ی که کنترل ند‌اریم، متمرکز نشویم:
وقتمان را روی مسائلی که د‌ر حد‌ کنترل ما نیست سپری نکنیم، بر آنچه می‌توانیم کنترل کنیم مانند‌ کمک کرد‌ن، سپاسگزاری کرد‌ن، کارکرد‌ن، خواند‌ن، خند‌ید‌ن و مانند‌ این‌ها متمرکز بشویم.


۱۱) همچون کوه استوار باشیم:
به حقوق فرد‌ی و اجتماعی خود‌ آگاهی پید‌ا کنیم و برای د‌ست‌یابی به آنها کوشا باشیم. تلاش ما میزان د‌ست‌یابی به حقوقمان را مشخص می‌کند‌. د‌ر ناملایمات زند‌گی، خود‌ را نبازیم، از آنها د‌رس بگیریم، بد‌انیم که شکست مقد‌مه پیروزیست، مشروط بر آن که علت‌یابی کنیم.


۱۲) یاد‌گیری را فراموش نکنیم:
مغز ماهیچه‌ای مانند‌ سایر ماهیچه‌هاست. اگر مغزمان را با یاد‌گیری و اند‌یشید‌ن ورز ند‌هیم، ورزید‌ه نمی‌شود‌. برای پرورش مغز بهتر است آن را با فعال کرد‌ن از طریق یاد‌گیری، د‌رگیر کنیم.


۱۳) د‌ر کمک کرد‌ن به د‌یگران پیشقد‌م باشیم: کمک به همنوع از وظیفه‌های مهم هر انسانی است. کمک کرد‌ن به د‌یگران این احساس را د‌ر فرد‌ به وجود‌ می‌آورد‌ که او فرد‌ با ارزشی است و می‌تواند‌ به زند‌گی د‌یگران معنی ببخشد‌. همچنین وقتی می‌بینیم که توانسته‌ایم گره‌ای از کار د‌یگران بگشائیم، د‌ر د‌رون خود‌ احساس شاد‌مانی و شعف می‌کنیم.


۱۴) گذشت د‌اشته باشیم: همن‌گونه که لطف و مهربانی خد‌اوند‌ شامل حال بند‌گانش می‌شود‌، چه خوب است ما نیز از خطاها و اشتباهات د‌یگران چشم‌پوشی و راه آشتی را هموار کنیم تا ضمن خوشحال کرد‌ن آنها، خود‌مان نیز با د‌ور ریختن کینه‌ها به آرامش د‌رونی‌ د‌ست یابیم.


▪ هنگام روبروشد‌ن با وقایع ناگوار نیز با تسلط بر محیط تلاش کنیم شاد‌ی از د‌ست رفته را د‌وباره به محفل وجود‌مان د‌عوت کنیم که توصیه‌های زیر پیشنهاد‌ می‌شود‌:


▪ فکر کرد‌ن غیر از غصه‌ خورد‌ن است، غصه خورد‌ن هیچ د‌رد‌ی را د‌وا نمی‌کند‌ و فاید‌ه‌ای ند‌ارد‌. د‌ر حالی که بر اثر فکر کرد‌ن، راه‌هایی برای رفع نگرانی‌ها پید‌ا می‌شود‌.


▪ زمانی که ناراحت هستیم بد‌ نیست محیط را ترک و کمی پیاد‌ه‌روی کنیم.


▪ حرکت و ورزش، اثر نشاط‌آوری د‌ارد‌. اگر زمان ناراحتی چند‌متر را با سرعت برویم، خواهیم د‌ید‌ که حالت ناراحتی کاهش می‌یابد‌.
▪ به نکات مثبت واقعه (پیشامد‌ ناخوشایند‌) نیز فکر کنیم.


▪ غم و افسرد‌گی مسری است. وقتی قیافه‌ ما اند‌وهناک است، د‌یگران هم افسرد‌ه و ناراحت می‌شوند‌، همین‌طور وقتی شاد‌ باشیم، چهرة د‌یگران شاد‌ می‌شود‌. پس هنگام ناراحتی بهتر است جمع را ترک کرد‌ه و قد‌م بزنیم.


▪ گذشته، هرگز مساوی آیند‌ه نیست، هر چند‌ که با ناملایمات روبرو شد‌ه‌ایم، می‌توانیم فکر کنیم که د‌وران بد‌بختی به پایان رسید‌ه و خوشبختی از فرد‌ا شروع می‌شود‌.


«راز شاد‌ زیستن، انجام د‌اد‌ن آنچه د‌وست د‌اریم نیست. د‌وست د‌اشتن آن چیزی است که انجام می‌د‌هیم.»

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم مرداد 1390ساعت 22:33  توسط حمید  | 

کودک،کتاب ،تخیل

درقصه‌هاي تخيلي نيازهاي عاطفي و اخلاقي كودك تأمين مي‌شود. وقتي قهرمانان شخصيت‌هاي اغراق شده اي دارند، بخش‌هايي از شخصيت ما را بروز مي‌دهند و وقتي موقعيت تخيلي به وجود مي‌آيد، بچه خودش را در آن موقعيت قرار مي‌دهد به اين ترتيب آموزش كتابخواني از بدو تولد آغاز مي‌شود و كودكان با كتاب انس مي‌گيرند.
كساني كه از كودكي به كتاب‌خواني عادت كرده باشند در بزرگسالي خواندن كتاب را رها نمي‌كنند. كارشناسان اعتقاد دارند در حال حاضر انواع و اقسام كتاب‌هاي مناسب كودكان در بازار وجود دارد. ضمن اينكه داستان‌هاي كهن ايراني سرشار از قصه‌هاي زيبا براي كودكان است.

روان‌شناسان مي‌گويند: والدين براي تشويق بچه‌هايشان به كتاب خواندن مي‌توانند به آنها كتاب هديه دهند. بچه‌ها در كتاب‌ها دنبال تخيل مي‌گردند. آنها كمبودها و خلأهاي عاطفي و نيازهايشان را بيشتر در رؤياها تجلي مي‌دهند و در كتاب‌هاي خاص خود دنبال مفاهيم و موارد كنجكاوي، جنگجويي و ماجراجويي مي‌گردند و خواسته‌هايشان را در آنها پيدا مي‌كنند. سن آشنايي با قصه و كتاب از همان خردسالي است. قديم‌ها مادرها لالايي مي‌گفتند و اين كار را از بدو تولد انجام مي‌دادند و حالا كتاب‌ها جاي اين فرهنگ شفاهي را گرفته‌اند. طبق تحقيقات روان‌شناسي قصه‌هاي جن و پري براي بچه‌ها جالب است. اين قصه‌ها همه نوع قهرماني دارد. دراين قصه‌ها بدي، خوبي و حادثه يافت مي‌شود و شرايط طبيعي، خدا و كودك به كمك قهرمان مي‌آيند. بچه‌ها تا پايان دوران نوجواني به اين نوع قصه‌ها علاقه‌مندند. از دوره جواني تصميم مي‌گيرند علايق‌شان را به عالم فيزيكي ببرند و نوع ديگري از مطالعه را شروع كنند. با اين وجود همچنان تخيل را دوست دارند. چنان كه فيلم‌هاي پست مدرن با استقبال مواجه مي‌شود.»
محققان درباره ظرفيت كودكان هنگام خواندن كتاب مي‌گويند: «اندازه متن‌ها مهم است. زمان توجه بچه به قصه در هر سني متفاوت است. اين زمان در كودكي يك ربع و در دوره ابتدايي نيم ساعت است. براي بچه‌هاي كوچك‌تر متن هرچه ساده‌تر، موزون‌تر و خوش‌لحن‌تر و جملات كوتاه‌تر باشد، ميزان توجه به آن بيشتر است.»

روان‌شناسان كودك مي‌گويند: «بچه از چهار ماهگي تا چهارسالگي اطلاعات و شناخت زيادي نسبت به خود پيدا مي‌كند و از دو سالگي به بعد قصه را حتي اگر برخي از لغات آن را متوجه نشود مي‌فهمد و مي‌توان افسانه‌ها و قصه‌هاي با شخصيت حيوان را برايش تعريف كرد. كتاب‌ها طبقه‌بندي و گروه‌بندي سني دارند و بسته به هر گروه سني كتابي خاص وجود دارد كه بر اساس ميزان هوش و يادگيري بچه‌ها تدوين شده. كتاب‌ها علاوه بر بعد يادگيري، حس عاطفي بچه را نيز تقويت مي‌كنند و شخصيت كودك را شكل مي‌دهند. ضمن اينكه بچه‌هاي درون‌گرا از طريق قصه و كتاب مي‌توانند بهتر به بيان خودشان بپردازند.»
براساس تحقيقات علمي خواندن براي تفريح به مراتب بيش از خواندن از روي اجبار به ميزان سواد مي‌افزايد. اين در حالي است كه ميزان سوادآموزي در سال‌هاي كودكي به نتايج مفيدتري منتهي خواهد شد.
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر 1390ساعت 21:26  توسط حمید  | 

اضطراب در کلاس درس

كلمه استرس را نويسندگان مختلف به شيوه‌هاي مختلف استفاده مي‌كنند. بعضي از اين نويسندگان از استرس براي مراجعه به خواسته‌ها و فشارهايي استفاده مي‌كنند كه شخص با آن روبه‌روست و گرفتگي و تنش را واكنش شخصي در برابر آن موقعيت مي‌دانند.
برخي ديگر استرس را سطحي از حالات منفي كه شخص با آن روبه‌روست مي‌دانند و دسته سوم معتقدند اگر تقاضا از شخص بيش از توان او باشد، شخص دچار استرس مي‌شود. استرس آموزگار را مي‌توان تجربه آموزگار از احساسات منفي ناخوشايند از قبيل خشم، ناراحتي، اضطراب و افسردگي ناشي از برخي از جنبه‌هاي كاري وي تعريف كرد.
تدريس حرفه‌اي، پراسترس است و استرس زياد در تدريس مي‌تواند روحيه آموزگار را تضعيف كند و از شور و اشتياق وي به تدريس بكاهد. در نتيجه باعث مي‌شود كار تدريس نامطلوب شود و آموزگار زمان و نيروي كمتري را صرف تدريس كند. همچنين مي‌توان گفت استرس روي كيفيت ارتباط آموزگار با دانش‌آموزان تاثير منفي مي‌گذارد و باعث عدم ارتباط موثر آموزگار با دانش‌آموزان و در نتيجه خراب شدن روحيه معلم در برابر دانش‌آموزان مي‌شود. با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده 3 تيپ شخصيتي آموزگاران بيش از بقيه در برابر استرس، آسيب‌پذير هستند.

1- تيپ شخصيتي «الف»

اصولا آموزگاراني با تيپ شخصيتي الف براي انجام كارها، ناشكيبا و پرخاشگرند و معمولا سعي مي‌كنند خودشان را با انواع كارها مشغول كنند. علت مستعد بودن شخصيت تيپ الف براي روبه‌رو شدن با استرس اين است كه پيوسته در تلاشند خود را تحت فشارهاي شديد قرار دهند. اين اشخاص با افراد تيپ شخصيتي ب تفاوت دارند. تيپ شخصيتي ب در مجموع در برخورد با زندگي نگرش ملايم‌تري دارد.

2- شخصيت‌هايي كه معتقدند كنترل در دست عوامل بيروني است

آموزگاراني كه معتقدند از آنها كاري ساخته نيست و همه چيز را عوامل بيروني كنترل مي‌كنند، معتقدند نمي‌توانند روي اتفاقات و امور مهم زندگيشان تاثير بگذارند و تنها عوامل بيروني است كه همه چيز را كنترل مي‌كند. اشخاصي با اين ذهنيت وقتي با مشكلي جدي روبه‌رو مي‌شوند، احساس ياس و درماندگي كرده و در نتيجه دچار استرس مي‌شوند.

3- شخصيت روان رنجور

اغلب اشخاصي كه داراي شخصيت روان رنجور هستند، انتظار بدترين حوادث را دارند و به بسياري از حوادث احتمالي و فرضي فكر مي‌كنند. در نتيجه بخش قابل ملاحظه‌اي از استرس آنها ناشي از فكر كردن به حوادثي است كه ممكن است هيچ‌گاه اتفاق نيفتد و بنابراين آموزگاراني با شخصيت روان‌ رنجور آمادگي زيادي براي استرس دارند. سواي ويژگي‌هاي شخصيتي كه با آسيب‌پذيري در برابر استرس ارتباط دارند، جنبه‌هاي ديگري نيز در كارند كه مي‌توانند به استرس در محيط كار اضافه شوند. يكي از مهم‌ترين آنها اين است كه آيا شخص (آموزگار)‌ در ساير زمينه‌هاي زندگي خود نيز استرس را تجربه مي‌كند يا خير؟
براي مثال دوره‌اي كه به طلاق منجر مي‌شود يا وقتي كه با مسائل جدي مالي روبه‌رو مي‌شود، اين گونه استرس‌ها سبب مي‌شود حساسيت در قبال مسائلي كه در مدرسه شكل مي‌گيرند به مراتب بيشتر شود و امكان اين كه استرس محيط كار روي آنان اثر بگذارد افزايش مي‌يابد.
منابع استرس براي آموزگاران در رده‌هاي مختلف، متفاوت است. براي مثال آموزگاراني كه در مدارسي درس مي‌دهند كه والدين دانش‌آموزان مي‌خواهند فرزندانشان به موفقيت‌هاي سطح بالا برسند، اغلب تحت فشار شديد والدين هستند يا آموزگاران كودكاني كه با اختلالات رفتاري و عاطفي مواجه هستند، اغلب با رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني روبه‌رو مي‌گردند.

عوامل كليدي استرس

با توجه به مطالعات انجام شده در زمينه استرس آموزگاران 10 منبع مهم براي ايجاد استرس شناسايي شده‌اند كه عبارتند از:
1- تدريس به محصلان بي‌انگيزه
2- حفظ نظم و ترتيب
3- فشارهاي زماني و زيادي حجم كار
4- روبه‌رو شدن با تغيير
5- ارزيابي از سوي ديگران
6- روبه‌رو شدن با همكاران
7- عزت نفس و موقعيت شغلي
8- نقش مديران و مسوولان مدرسه
9- تعارض‌هاي نقشي و ابهامات
10- شرايط كاري بد

تدريس به محصلان بدون انگيزه

بسياري از دانش‌آموزان، مودب و اجتماعي هستند و معمولا آموزگاران در مورد آنها مشكلي ندارند. با اين حال اين دانش‌آموزان انگيزه كافي براي خوب درس خواندن ندارند و برعكس از هر فرصتي براي حركت كندتر استفاده مي‌كنند كه اين مساله يكي از عوامل عمده استرس بسياري از آموزگاران است.
حفظ نظم و انضباط
براي برخي از آموزگاران موضوع نظم و انضباط و توجه به آن ابدا مساله‌اي نيست، اين آموزگاران كساني هستند كه در زمينه حفظ نظم و انضباط در كلاس مهارت‌‌هاي لازم را آموخته‌اند. اما براي جمعي ديگر از آموزگاران كنترل كلاس، كار بسيار دشواري است و روبه‌رو شدن با مشكلات انضباطي سر كلاس استرس فراواني براي آنان توليد مي‌كند.

فشارهاي زماني و زيادي كار

هر چند داشتن برنامه‌‌هاي منظم روزانه و استفاده از مهارت‌هاي موثر مديريت زمان مي‌تواند از بروز بسياري از مشكلات جلوگيري كند، اما بارها اتفاق مي‌‌افتد كه بار كاري زياد و ضرب‌الا‌جل‌هاي موجود باعث استرس آموزگار شده و اگر سطح عملكرد وي از سطح توقعاتي كه از او مي‌رود پايين‌تر باشد، وي استرس قابل ملاحظه‌اي را تجربه مي‌كند.

روبه‌رو شدن با تغيير

كار تدريس به گونه‌اي است كه پيوسته با تغيير روبه‌رو مي‌شود. بسياري از روش‌هاي موفق گذشته در مدتي كوتاه ازدور خارج مي‌شوند و آموزگاران بويژه وقتي مجبور شوند در روش‌هاي كاري خود تجديدنظر نمايند، استرس پيدا مي‌كنند.

ارزيابي شدن از سوي ديگران

كار آموزگاران به طور غيررسمي و پيوسته از طرف محصلان، ساير آموزگاران و گاهي والدين ارزيابي مي‌شود. سواي اين ارزيابي غيررسمي، انواعي از ارزيابي‌هاي رسمي هم هستند كه به طور منظم انجام مي‌شوند. ترديدي نيست كه اين ارزيابي‌ها، استرس شديدي را براي آموزگاران ايجاد مي‌كند، چراكه بسياري از آنان انتقاد از كارشان را به حساب انتقاد از خود مي‌گذارند و اين امر روي عزت نفسشان اثرگذار است.

روبه‌رو شدن با همكاران

گاهي اتفاق مي‌افتد كه اختلافاتي ميان آموزگاران بروز مي‌كند. برخي از آموزگاران مي‌توانند به طرز حرفه‌اي و مثبت اختلاف سليقه‌ها را از ميان بردارند، اما در مواقعي ممكن است اين اختلاف سليقه‌ها بسيار شديد باشد و همچنان باقي بماند و در نتيجه براي طرفين توليد استرس كند.

عزت نفس و موقعيت شغلي

حملات نهادها و اشخاص به كيفيت تدريس و پايين رفتن استانداردها در مدارس مي‌تواند روحيه آموزگاران را ضعيف كند و از عزت نفسشان بكاهد و اغلب آنان به اين نتيجه مي‌رسند آن‌طور كه لازم بوده و انصاف حكم مي‌كرده، درباره كارشان قضاوت نشده است.

نقش مديران و مسوولان مدرسه

آموزگاران جداي تدريس در كلاس، وظايف اداري نيز به عهده دارند كه از آن جمله مي‌توان به ترتيب دادن برگزاري مراسم، كمك به تصميم‌گيري‌هاي مقامات مدرسه و ... اشاره كرد. اين موضوع در حالي است كه بسياري از آموزگاران معتقدند اين فعاليت‌ها جزو كارشان محسوب نمي‌شود.

تعارض‌هاي نقشي و ابهامات

آموزگاران اغلب مجبورند در نقش‌هاي مختلفي ظاهر شوند. براي مثال بايد در برابر دانش‌آموز بدرفتار، قاطعيت به خرج دهند و از سوي ديگر ممكن است همين دانش‌آموز بشدت احتياج به حمايت عاطفي داشته باشد. اينجاست كه آموزگار تحت تاثير اين تعارض نمي‌تواند در برخورد با مشكل توفيق يابد و در نتيجه گرفتار استرس مي‌شود.

شرايط كاري بد

نبود منابع و مواد لازم، شرايط فيزيكي ضعيف ساختمان مدرسه، نبود حمايت كافي از طرف مدير و كاركنان و عواملي از اين قبيل جزو شرايط كاري بد براي آموزگاران است و از عوامل مهم استرس محسوب مي‌شوند. افزون بر اين كيفيت شرايط كاري بد موجب اثر ذهني منفي آموزگار مي‌شود و مي‌تواند نتايج معكوس داشته باشد.

پيشگيري از استرس

كارهاي زيادي هست كه آموزگاران براي مهار كردن عوامل استرس‌زا مي‌توانند انجام دهند كه اين اقدامات پيشگيرانه را مي‌توان به 5 دسته تقسيم كرد:
- مديريت زمان
- داشتن قاطعيت
- مهارت‌هاي سازماني
- سلامت جسماني
- سلامت ذهني

مديريت زمان

مهمترين اقدامي كه آموزگار براي به حداقل رساندن منابع استرس خود مي‌تواند انجام دهد، كسب مهارت‌هاي مديريت زمان است. بدين معنا كه آموزگار بايد به اين فكر كند كه براي انجام دادن هر كاري چه زماني را مي‌خواهد صرف كند و چگونه مي‌تواند از وقت خود به بهترين شكل استفاده نمايد.

داشتن قاطعيت

قاطعيت داشتن يك مهارت اجتماعي است و با پرخاشگري تفاوت دارد. آموزگار قاطع كمترين ميزان استرس را تحمل مي‌كند و كنترل بيشتري بر اعمال و رفتار خود دارد و در عين حال در برخورد با ديگران رفتار احترام‌آميز دارد و اقداماتي به صلاح همه انجام مي‌دهد.

مهارت‌هاي سازماني

مهارت‌هاي سازماني مفيد و موثر براي آموزگاران شامل دقت در برنامه‌ريزي، پيش‌بيني مسائل احتمالي، انتخاب روش‌هاي موثر براي انجام كارها و يادداشت‌برداري از كارهايي است كه بايد انجام شود.

سلامت جسماني

تدريس به جسم سالم نياز دارد. مراقبت از صدا و طرز و حالت بدن و آمادگي جسماني سه جنبه مهم و لازم سلامت جسماني براي يك آموزگار است، چراكه نداشتن سلامت جسماني خود به تنهايي باعث آسيب‌پذيري در برابر استرس مي‌شود.

سلامت ذهني

مثبت باقي ماندن و احساس سلامت ذهني داشتن اقدامي پيشگيرانه در برابر استرس است و عواملي چون داشتن شخصيت متعادل، نگرش مثبت براي حل مسائل و اعتماد به نفس زياد مي‌تواند در اين زمينه نقش مهمي داشته باشد.

نتيجه‌گيري

به طور كلي مي‌توان گفت در تمام مشاغل استرس وجود دارد و هيچ اقدامي نيست كه به كمك آن بتوان استرس را به طور كامل ازميان برداشت. آنچه آموزگاران بدان نيازمندند، احاطه به روش‌هايي است كه استرس را به حداقل برساند. سياست‌هاي حمايتگرانه مديران و بالا بردن روحيه آموزگاران به آنها براي مقابله با استرس كمك فراواني مي‌‌كند و آموزگاراني كه در مدرسه از شرايط روحي خوبي برخوردارند، براحتي مي‌توانند با مشكلات كنار بيايند. همچنين ايجاد فضايي حمايتگرانه از طرف مديران و سازمان‌هاي ذي‌ربط يكي از عوامل مهم كاهش استرس آموزگاران است.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر 1390ساعت 21:23  توسط حمید  | 

تمسخر: چطور ازهمان اغاز مهارش کنیم

چرا مهدكودكي‌ها ديگران را مسخره مي‌كنند؟

بخواهيد يا نخواهيد، مسخره كردن و دست‌انداختن يكديگر، واقعيت زندگي‌ يا دست‌كم زندگي پيش از بلوغ است. دير يا زود، همه‌ي بچه‌ها خواهند آموخت كه كلمات قدرت فوق‌العاده‌اي دارند، و همانطور كه شايد خودتان تا كنون پي برده باشيد، احتمال زود رخ دادن اين قضيه بسيار است.

در حال حاضر كودك مهد‌كودكي شما سرگرم كشف موقعيت‌هاي اجتماعي و روابط دوستانه است. متاسفانه، مهارت‌هاي اجتماعي وي هنوز به بالاترين سطح خود نرسيده‌اند. براي مثال، كودك شما ممكن است به كودك ديگري بگويد «تو ديگه بهترين دوست من نيستي» يا «چه كفشاي زشتي پات كردي»، زيرا كه هنوز مهارت‌هاي پيچيده‌ي برقراري ارتباط را كه براي بانزاكت بودن نياز دارد به خوبي ياد نگرفته است. حتي ممكن است يكي از دوستانش را سرزنش كند كه «تو احمقي»، در حالي كه تنها مي‌خواسته بگويد از اينكه وي زنگ تفريح را با كس ديگري بوده ناراحت شده است. مهدكودكي‌ها ممكن است طعنه‌هاي كلي چون «كله‌گنده» يا «خُل» را بي‌اختيار به زبان آورند، ولي همچنين روي برخي از صفات خاص نيز تمركز دارند، مثل عينك‌زدن؛ و گاهاً براي تعريف گروه‌هاي اجتماعي از استهزا استفاده مي‌كنند («بچه‌ننه، تو نمي‌توني با ما بازي كني»).

همچنين كودك 5 ساله‌ي شما ممكن است به اين دليل ديگران را مسخره كند كه –هرچند به اشتباه- به او ياد داده‌اند اينطور با ديگران برخورد كند. اگر خانواده، دوستان، برادران و خواهران يا برنامه‌هاي تلوزيوني مورد علاقه‌ي وي ريشخند، استهزا و بي‌احترامي را به عنوان رفتارهايي قابل‌قبول و عادي نشان دهند، تعجبي نخواهد داشت كه وي از آنها تقليد كند. و اغلب مهدكودكي‌ها خود را در دو سوي آزار مي بينند – مسخره كننده و مسخره شونده.

چه كنيم اگر فرزندمان مورد تمسخر قرار گرفت ؟

كار زيادي از شما براي اجتناب از مسخره شدن فرزندتان از جانب ديگر كودكان بر نمي‌آيد، امّا مي‌توانيد به وي بياموزيد كه چگونه از پس اين عبارات برخورنده بر بيايند:

در درد او شريك شويد. تصديق كنيد كه مسخره شدن دردآور است. بگذاريد كودك‌تان بداند كه شما دركش مي‌كنيد –«وقتي اون پسره بهت گفت بچه‌ننه عصباني شدي نه ؟»- و پيشنهاد كنيد كه به مسخره كننده بگويد كه چقدر باعث جريحه‌دار شدن احساسات وي شده است. او را تشويق كنيد با كودكاني بازي كند كه با وي رفتار خوبي دارند و احساس خوبي در او به وجود مي‌آورند.

هدايت‌اش كنيد. به كودك 5 ساله‌ي خود بگوييد گرچه نمي‌تواند آنچه را كه ديگران مي‌گويند كنترل كند، مي‌تواند در مورد نحوه‌ي واكنش خود تصميم‌ بگيرد. از وي بپرسيد كه آيا ايده‌اي درباره‌ي كنار آمدن با آن دارد، و توضيح دهيد كه گزينه‌هاي متعددي برايش وجود دارد. مي‌توانيد حتي يك نمايش راه بياندازيد – كه در آن شما نقش فرزند خود و كودك نقش آزاردهنده‌اش را بازي مي‌كند. براي مثال اگر او بگويد «تو نمي‌توني اينجا با من غذا بخوري، چون خيلي احمقي!»، مي‌توانيد پاسخ دهيد كه «من احمق نيستم، تازه كلي دوست ديگه دارم كه امروز غذا رو با اونا مي‌خورم» يا مي‌توانيد به او بياموزيد كه در پاسخ دادن گردن‌كلفتي نكند. اگر تمسخر موجب تحريك و عصبانيت كودك شما نشود، فرد مسخره كننده احساس قدرت يا لذت از اذيت كودك شما را نخواهد داشت. وقتي كودكتان را مسخره مي‌كنند، او مي‌تواند به كار خودش ادامه دهد و يا به سادگي راه خود را كشيده و برود. 

به او ياد بدهيد كه كمك بخواهد. از سر گذراندن تمسخر بلوغ زيادي مي‌طلبد، پس از كودك خود انتظار نداشته باشيد كه بتواند با خونسردي با قضيه كنار بيايد. اگر وي از مسخره شدن در مدرسه به شدت ناراحت است – به خصوص اگر اين وضعيت ادامه دار باشد- لازم است كه (در كنار شما) با معلم خود دراين باره حرف بزند. به گفته ي شنك « معلم مي تواند با تشويق مهارت هاي مثبت اجتماعي در كودك شما و كمك به ايجاد طيف گسترده اي از روابط دوستانه، از كودك تان حمايت نمايد.» اگر فرزندتان به سبب اين موضوع در وضعيت بغرنجي قرار گرفته است، به دنبال مشاوره حرفه اي بگرديد.

برخلاف پند و توصيه ي خود عمل نكنيد. چه بسا تمسخري كه موجب ناراحتي كودتان شده است نه از جانب هم كلاسي هايش، بلكه از سوي شما باشد – و ممكن است شما اصلا متوجه آن نباشيد. دست‌انداختن دلسوزانه روشي شگفت‌انگيز براي پرورش حس شوخ‌طبعي‌ست، ولي اجازه دهيد كودك‌تان در اين كار راهنما باشد. اگر به خوبي واكنش نشان نمي‌دهد، شايد موضوع مورد بحث از لحاظي تحريكش كرده است. پس در موضوعي كه با آن درگير است ، موضوعاتي چون ترس از تاريكي يا غلبه بر لكنت عصبي – كه تنها موجب شرمندگي وي خواهد شد شوخي نكنيد. و هيچ‌وقت لحن زننده به خود نگيريد: اسم‌گذاشتن و پوزخند مجاز نيستند. البته مهم‌ترين قاعده‌ اين است كه در ملاعام كودك خود را دست نياندازيد. خواندن وي با الفاظي چون «عروسك كوچولوي من» يا «تپل» در برابر هم كلاسي يا دوستانش مطمئناً موجب شرمندگي وي خواهد شد. با رعايت حدود شوخي، به كودك خود نشان خواهيد داد كه چطور بدون ناراحت كردن ديگران به شوخي و خنده بپردازد.

وقتي كودك مهد‌كودكي‌تان ديگران را دست مي‌اندازد و مورد تمسخر قرار مي‌دهد چه بايد كرد ؟

از كوره در نرويد. گرچه شنيدن طعنه‌هايي كه از دهان كودك شما خارج مي شود برايتان ناراحت كننده است، خونسردي خود را حفظ كنيد و در مقابل ميل به متوقف كردن او مقاومت كنيد. به ياد داشته باشيد كه وي قطعاً به دنبال واكنشي مي‌گردد. به عقيده‌ي شنك «شما ممكن است به اشتباه با از كوره در رفتن خود تمسخر را تقويت نماييد». با خونسردي كامل به او بفهمانيد كه استفاده از آن كلمات موجب ناراحتي ديگران مي‌شود، و به يادش آوريد كه چه احساسي از مورد تمسخر قرار گرفتن يا طرد شدن از جمع دوستان خواهد داشت.

بر روان‌شناسي و تلقين تمركز كنيد. دليل اين طعنه زدن‌هاي كودك هرچه باشد، صحبت با كودك 5 ساله‌تان در مورد تبعات رفتارش به وي كمك خواهد كرد كه بتواند خود را جاي ديگران بگذارد. پس به يادش آوريد كه مثلا اگر كسي بگويد لحن او زننده بوده است، احساس بدي خواهد داشت. بگذاريد بداند كه اشاره به تفاوت‌هاي ديگران اشكالي ندارد، ولي به رو آوردن آنها درست نيست. تاكيد كنيد كه شكل ظاهر يك نفر هيچ ربطي به اين كه در باطن چه‌طور آدمي‌ست ندارد. و دقت كنيد كه خودتان الفاظ منفي در مورد ظاهر ديگران به كار نبريد.

رقابت در تمسخر را كاهش دهيد. اگر كودك مهدكودكي شما خواهر خود را دست ‌مي‌اندازد، شايد به اين معنا نباشد كه از دست او ناراحت يا عصباني‌ست، شايد تنها به اين خاطر باشد كه نيازمند توجه بيشتري از جانب شماست. براي كاهش طعنه‌هاي فرزند اول‌تان مطمئن شويد كه به اندازه‌ي كافي وقت با او مي‌گذرانيد. اگر او خواهر كوچك‌ترش را اذيت مي‌كند، سعي كنيد با سپردن فرزند كوچك‌تر به او اين وضعيت را اصلاح كنيد. به يادش آوريد كه وي بزرگتر است و بازي‌هاي زيادي بلد است كه مي‌تواند به خواهر كوچك‌ترش بياموزد. در مورد چيزهايي كه او خود وقتي كوچك‌تر بود دوست داشت، حرف بزنيد؛ و تشويق‌اش كنيد كه آنها را به خواهر كوچك‌ترش بياموزد. توانايي خنداندن خواهر كوچك‌تر به او حس اهميت و مفيد بودن خواهد داد، و نداشتن چنين حس‌هايي نخستين علل مسخره كردن است.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم تیر 1390ساعت 21:17  توسط حمید  | 

همسایه های ایران

:ترکیه         

 ترکیه در جنوب شرقی اروپا و شمال غربی آسیا واقع شده است.این کشور دارای دو همسایه اروپایی و شش همسایه آسیایی است و با جمهوری اسلامی ایران در حدود 454کیلومتر مرز مشترک دارد.پایتخت جمهوری ترکیه شهر آنکارا و از دیگر شهرهای مهم آن میتوان استانبول، ازمیر، آدانا، بورسا، ارضروم، آنتالیا، وان و آغری را نام برد . استانبول شهر مهم تاریخی ، فرهنگی و اقتصادی ترکیه است که بخش مهم آن در قسمت اروپایی قرار گرفته و یکی از پر جاذبه ترین شهرهای توریستی ترکیه به شمار می آید .دین رسمی مردم کشور ترکیه اسلام و زبان رسمی آنان، ترکی است که تفاوت اندکی با زبان آذری دارد. شهرهای معروف ترکیه بلاخص استانبول دارای جاذبه های توریستی بوده و افراد بسیاری از نقاط مختلف جهان در فصول مختلف به این کشور مسافرت می کنند.لیره جدید ترکیه، واحد پول ترکیه است. تورم این پول در ترکیه ۸.۸ درصد در سال است. برای رانندگی در ترکیه می باید، گواهینامه ملی این کشور یا یک گواهینامه بین المللی (IDP)و برای ورود به مبادی مرزی کشور ترکیه، باید گذرنامه ممهور به مهر کشور ترکیه در اختیار داشته باشید. در حال حاضر اتباع ایرانی بدون اخذ روادید می توانند به  ترکیه مسافرت نمایند و به مدت حداکثر 3 ماه در این کشور اقامت داشته باشند. سفر به این کشور از طریق خودرو شخصی، وسائل نقلیه زمینی (اتوبوس و قطار) و هواپیما امکان پذیر است.قیمت بنزین در ترکیه در حال حاضر حدود 2.83 لیره میباشد. کد بین المللی خودرو در این کشور TR میباشد  و سفر زمینی به ترکیه از مرز بازرگان انجام میشود. راه بازرگان راهی اصلی با شکل دستیابی تاکستان-تبریز-بازرگان به طول 896 کیلومتر و عامل پیوند ایران با اروپا از طریق بالکان است. 

 

                                                                 ارمنستان:

 

جمهوری ارمنستان با 29800 کیلومتر مربع وسعت کوچکترین جمهوری به جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی سابق می باشد. این کشور از شمال با گرجستان، از جنوب با ایران، از شرق با آذربایجان، از غرب با ترکیه و از سمت جنوب غربی با جمهوری خودمختار نخجوان مرز مشترک دارد. ارمنستان کشوری کوهستانی و پرباران است. به لحاظ جغرافیایی کشوری محصور در خشکی است و ارتباطی با آبهای آزاد ندارد. بزرگ‌ترین دریاچه این کشور دریاچه سوان  است که آب شیرین دارد و پهنه نسبتاً بزرگی از بخش میانی کشور را پوشانده‌ است. زبان ارمنی، زبان رسمی مردم کشور ارمنستان است. سفر زمینی به ارمنستان از طریق نوردوز در مرز ارمنستان انجام میشود وزمان نسبتاٌ زیادی صرف می شود به طوری که بعد از جلفا تا ایروان حدود 8 ساعت به طول می انجامد. مسیر این سفر جاده ای کوهستانی و پر پیچ و خم و در عین حال زیبا و مسحورکننده است. واحد پول ارمنستان درام است. دریافت ویزا برای اتباع تمام کشورها به استثنای کشورهای مشترک المنافع جهت ورود به ارمنستان ضروری است. داشتن گذرنامه با حداقل 4 ماه اعتبار نیز از شرایط لازم دریافت روادید است.رانندگی در کشور ارمنستان نیازمند داشتن گواهینامه ملی این کشور و یا یک گواهینامه بین المللی (IDP)می باشد. قیمت بنزین در ارمنستان 370 درام است.

 

  

                                                                    کویت:     

                                                  

 كشور كويت با 17818 كيلومتر مربع مساحت ، در شمال شبه جزيره عربستان و شمال غربي خليج فارس، قرار گرفته است كه از شمال به عراق و جنوب به عربستان سعودي و از شرق به خليج فارس محدود مي باشد.كويت سرزميني است مسطح و سطح آن از شن و ماسه پوشيده شده است. بخش «جهره» حاصلخيز ترين منطفة اين سرزمين است كه در آن درختاني چون نخل و كُنار مي رويد.آب و هواي كويت تقريباً تحت تأثير بيابان ها و شنزارهاي آن، خشك و كم باران مي باشد. اين خشكي هوا تؤام با گرماي شديد است كه در تابستان، دما در آنجا به 55-50 درجه سانتي گراد با رطوبت بسيار زياد مي رسد و محيطي طاقت فرسا بوجود مي‌آورد، ولي در زمستان همانند ساير نقاط خليج فارس، هوا كيفيتي بسيار مطبوع پيدا مي كند. كه روزها بطور متوسط داراي حرارتي معادل 12 تا 15 درجه سانتي گراد بالاي صفر و شبها گاهي تا صفر درجه پايين مي‌آيد. كويت به جز آثار معدود باقيمانده از پرتغالي ها در چند جزيرة خود (قلعه پرتغالي هاو … ) ، آثار باستاني ندارند؛ اما سنبل و نشانة كويت جديد دو برج دوقلوي بسيار زيبا است كه به برج هاي كويت معروفند؛ يكي از اين برج ها كه از ديگري كوتاهتر است اختصاص به منبع آب كويت دارد و ديگري داراي يك گردانه در بالاي خود مي باشد كه با گردش آن كل شهر كويت و درياي زيباي خليج فارس را به نمايش مي گذارد . از ديگر جاذبه هاي طبيعي كويت مي توان از سواحل بسيار زيباي اين كشور نام برد ، كه جاذبه هاي زيادي در آن نهفته است. شرط اصلي سفر به کويت ارسال دعوت نامه از سوي شخص حقيقي و يا حقوقي داراي اقامت کويت مي باشد. لزوما داشتن اقامت به معناي تابعيت کويت نيست. این دعوت نامه به دو صورت : دعوت نامه ويزاي توريستي از سوي شخص حقيقي و دعوت نامه ويزاي توريستي از سوي شخص حقوقي می باشد. واحد پول کویت دینار و قیمت بنزین در این کشور0.090 دینار میباشد.

 

 

                                                          عربستان سعودی:

 

عربستان سعودی، یکی از کشورهای غرب قاره آسیاست. این کشور در شبه جزیره عربستان واقع شده و از شمال با عراق و اردن و کویت و از سوی خاور با امارات متحده عربی و قطر و خلیج فارس و در جنوب شرقی با عمان و از سوی جنوب با یمن هم‌مرز است. جایگاه‌های مهم دینی مسلمانان همچون کعبه و مسجد پیامبر اسلام در این کشور واقع شده‌است. آب و هوای این منطقه، گرم و خشک است. تفاوت دمای شب و روز زیاد است. اکثر زمین آن را بیابان های ماسه ای تشکیل می‌دهد . ربع الخالی که یک چهارم مساحت عربستان را تشکیل می‌دهد خالی از سکنه ‌است. پایتخت عربستان شهر ریاض است. از شهرهای مهم آن می توان جده ، مکه، مدینه، طائف، ظهران و هفوف را نام برد. دین رسمی مردم عربستان، اسلام ، واحد پول این کشور ریال و قیمت بنزین بدون سرب در این کشور0.37 ریال میباشد. انواع ویزا تنها با دعوت نامه تأیید شده وزارت امور خارجه عربستان که به این سفارت خانه ابلاغ شده باشد، صادر می شود.

 

 

                                                                    آذربایجان:

 

جمهوری آذربایجان، کشوری در منطقهٔ جغرافیایی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در کنار دریای خزر می‌باشد. پایتخت آن باکو است. کشورهای همسایهٔ جمهوری آذربایجان عبارت‌اند از: ایران در جنوب، ارمنستان و ترکیه در غرب، گرجستان در شمال غربی، و روسیه در شمال. همچنین این کشور دارای مرز آبی با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان در کنارهٔ دریای خزر نیز هست. زبان ترکی آذربایجانی ، زبان رسمی مردم آذربایجان است. جمهوری آذربایجان یک کشور محاط در خشکی است. این کشور در پیرامون دریای خزر، که یک دریای بسته‌ است، واقع شده و طول خط ساحلی آن ۸۰۰ کیلومتر است. آذربایجان با ایران 611 کیلومتر مرز مشترک دارد. از لحاظ آب و هوایی، جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. درجه هوای متوسط در مناطق جلگه‌ای شمال و شرق کشور تا ۶ درجه سانتیگراد در زمستان و ۲۶ درجه سانتیگراد در تابستان می‌رسد، در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی  تا ۹- درجه در زمستان و ۱۲ درجه سانتیگراد در تابستان می‌رسد. بطور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم تری دارد. مناطق غربی و شمالی و جنوبی شامل قره باغ و شمال شرقی جمهوری خودمختار نخجوان، دامنه کوههای قفقاز و ناحیه لنکران-آستارا و کوههای تالش بسیار مرطوب هستند. شهر های مهم جمهوری آذربایجان عبارتند از: باکو - گنجه - سومقایت - مینگچویر - نخجوان - شیروان - شکی - یولاخ - خان کندی - لنکران - آق دام - بردع . ورود مسافران ایرانی از طریق جلفا و آستارا در مرز آذربایجان انجام می شود. واحد پول آذربایجان منات و قیمت بنزین در این کشور 0.55منات است، که معادل 600 تومان می باشد.

 

                                                                   پاکستان:

 

پاکستان اولین کشور جمهوری اسلامی است که در جنوب غربی آسیا قرار گرفته است و پایتخت آن اسلام آباد است. کشوری در آسیای جنوبی است و قسمتی از آن نیز در خاورمیانه است. این کشور مرز آبی هزار کیلومتری با دریای عرب در قسمت جنوب دارد و از غرب با ایران، از شمال با افغانستان، از شرق با هندوستان، و از شمال شرق با جمهوری خلق چین هم مرز است. ناحیه کشمیر مورد ادعای هندوستان و پاکستان است. هر دو کشور هند و پاکستان به طور جداگانه قسمتهایی از این منطقه را اداره می‌کنند و این مناطق توسط خط کنترل از هم جدا شده‌اند. مرز چین اکنون توسط هند به رسمیت شناخته نمی‌شود. پهناوری پاکستان معادل 803،940 کیلومتر مربع است. نواحی شرق آن برروی فلات هند، و نواحی غربی و شمالی برروی فلات ایران و سرزمین اوراسیا است. ۱۰۴۶ کیلومتر مرز آبی با دریای عرب از طرف شمال غرب به افغانستان ۵۲۳ کیلومتر و از طرف شمال شرق با چین ۲۹۱۲ کیلومتر از طرف شرق با هند و ۹۰۹ کیلومتراز طرف جنوب غرب با ایران هم مرز است. انواع مختلف ویژگی‌های طبیعی از سواحل شنی مرداب (تالاب‌ها) و باتلاق‌های دارای منگرو ساحل جنوبی تا جنگل‌های معتدل و مرطوب زیبای حفاظت شده و قلمروهای یخی کوههای هیمالیا،  کاراکورام، هندوکش در شمال همگی به چشم می خورد. هر ساله قسمت‌های شمالی پاکستان (بلتستان) تعداد زیادی جهانگرد خارجی را به خود جلب می‌کنند. کوهنوردان از سرتاسر دنیا، پاکستان (بلتستان) را به عنوان مقصد نهایی خود می‌دانند. آب وهوا نیز به مثابه مناظر آن متفاوت است؛ زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم در شمال و آب و هوای معتدل درجنوب که متاثر از تاثیر اقیانوس هند  است. نواحی مرکزی تابستان‌های بسیار گرم دارند و دمای آنها به بیش از ۴۵ درجه سانتی گراد می‌رسد و زمستان‌های سردی که دمای هوا کمتر از دمای انجماد می‌رسد. میزان بارش باران نیز کم است. زبان اردو زبان پاکستانی است ولی زبان انگلیسی، زبان رسمی مردم کشور پاکستان است. واحد پول کشور پاکستان روپیه و قیمت بنزین در این کشور 57.66 روپیه می باشد.

 

                                                                 ترکمنستان:

 

ترکمنستان کشوری در آسیای میانه و پایتخت آن شهر عشق آباد است .این کشور تا سال ۱۹۹۱ با نام جمهوری شورایی ترکمنستان یکی از جمهوری‌های تشکیل دهنده اتحاد شوروی بود. ترکمنستان از جنوب با افغانستان و ایران، از شمال با ازبکستان و قزاقستان و از باختر با دریای خزر همسایه‌ است و از طریق این دریا با کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه نیز همسایه‌ است. نام کشور «ترکمنستان» از دو بخش ترکمن و ستان تشکیل شده ‌است، که به معنای "سرزمین ترکمن‌ها است. مردم این کشور اکثراٌ ترکمن هستند و به زبان ترکمنی که شاخه‌ای از زبان های ترکی تبار است، صحبت می‌کنند.۸۰ درصد مساحت ترکمنستان را صحرای قره قوم تشکیل می‌دهد که دارای آب و هوای خشک است. ولی ناحیه رشته کوه کپه داغ در جنوب کشور و نزدیکی مرز ایران آب و هوای مناسبی دارد و عشق آباد و سایر شهرهای مهم در این ناحیه هستند. بیشتر جمعیت ترکمنستان در جنوب و باختر کشور (کناره دریای خزر) زندگی می‌کنند. از آنجا که ترکمنستان یک کشور محاط در خشکی است، برای ترانزیت کالا از خاک کشورهای همسایه استفاده می‌کند. خط آهن ترکمنستان به شهر سرخس (در شمال خاوری ایران) متصل است و از آنجا تا بندر عباس امتداد دارد. اسلام مذهب اکثر مردم کشور است. واحد پول کشور ترکمنستان منات ترکمن می باشد.

 

                                                                  عراق:

 

عراق، کشوری در خاورمیانه و جنوب باختر آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از باختر با اردن و سوریه، از خاور با ایران و از شمال با ترکیه همسایه ‌است. عراق در جنوب، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی  میان رودان (بین‌النهرین) در طول تاریخ کهن این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون اروند رود (شط العرب) را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس می‌ریزند. پهناوری عراق ۴۳۸،۳۱۷ کیلومتر مربع (حدود یک چهارم ایران) است. بیشتر سرزمین عراق پست و هموار و گرمسیری است. غرب عراق کویر است و شرق آن جلگه‌های حاصلخیز. ولی بخشی از کردستان عراق (شمال خاور) کوهستانی و سردسیر می‌باشد. همچنین عراق یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع نفت می‌باشد. حدود ۶۰ درصد مردم عراق شیعه، ۳۸ درصد سنی هستند. عراق محل زندگی و مرگ ۵ امام شیعه است و شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا زیارتگاه شیعیان جهان است. عراق دارای تمدن و فرهنگ دیرینه و پرباری است. دولت عراق جمهوری است که پس از براندازی رژیم حزب بعث عراق و رهبر حزب صدام حسین برقرارشده ‌است. بخش بزرگ عراق صحرا است اما مناطق مابین دو رود دجله و فرات حاصلخیز است. قسمت‌های شمالی کشورعمدتاً کوهستانی است و بلندترین قله آن حاجی عمران (هم مرز با بلندیهای پیرانشهر ایران) با ارتفاع ۳۶۰۰ متر است. عراق مرز ساحلی کوچکی با خلیج فارس دارد. در مجاورت شط العرب که نزد ایرانیان با نام اروند رود شناخته شده ‌است، مرداب‌ها قرار داشتند اما بیشتر آنان طی سالهای دهه ۱۳۷۰ خشکانیده شدند. آب و هوای کشور (به جز شمال) عمدتاً صحرایی است با زمستان‌های خنک و گاها سرد و تابستانهای خشک و گرم و آفتابی. مناطق کوهستانی شمال اغلب از زمستانهای سرد با بارش برف و باران برخوردار است که گاهی موجب طغیان رودخانه‌ها می‌شود. شهر بغداد که پایتخت کشور است در مرکز کشور و در ساحل رود دجله قرار دارد. شهرهای بزرگ دیگر اربیل و موصل در شمال و بصره در جنوب هستند. کشور عراق را گهواره تمدن بشریت دانسته‌ اند. واحد پول عراق دینار است. ارتباط زمینی بین ایران و افغانستان از طریق مرز خسروی انجام میشود.

 

                                                               افغانستان:

افغانستان با نام رسمی جمهوری اسلامی افغانستان، کشوری در آسیای میانه است که حد فاصل آسیای میانه، جنوب باختر آسیا و خاورمیانه می‌باشد و پایتخت آن کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و خاور (شرق)؛ ایران در باختر (غرب)؛ تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال؛ و چین در شمال خاوری هستند. افغانستان یک کشور محاط در خشکی است، ولی در گذشته به خاطر راه ابریشم، کاروان‌های بازرگانی فراوانی از این کشور گذر می‌کردند. همچنین افغانستان کشوری با تاریخ و فرهنگ کهن و پربار است، که دانشمندان و شاعران گرانقدری را به جهانیان عرضه کرده است. ایران با  مصر 936 کیلومتر مرز مشترک دارد. ورود به افغانستان از طریق مرز دوغارون انجام می شود. پرجمعیت‌ترین شهرهای افغانستان به ترتیب کابل، قندهار، مزار شریف و جلال آباد هستند. ۹۹٪ مردم افغانستان مسلمان هستند که حدود ۸۰٪ آنان سنی  و ۱۹٪ شیعه هستند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، زبانهای پشتو و دری زبان‌های رسمی دولت افغانستان می‌باشند و در مناطقی که گویش‌وران زبانی دیگر زیاد باشند، آن زبان به عنوان زبان رسمی سوم تلقی می‌شود. افغانستان به لحاظ ارتباطی و وضعیت جاده‌ها و بزرگراه‌ها نسبت به گذشته پیشرفت نموده ‌است. به طور کلی ۴۵ فرودگاه در این کشور وجود دارد. نام هواپیمایی بین المللی افغانستان آریانا است. دو فرودگاه بین المللی کابل و قندهار و میدان‌ هوایی-نظامی بگرام از مهم‌ترین فرودگاه‌های این کشور است. افغانستان به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد فاقد بندر و کشتیرانی است و تنها رودخانه مرزی آمودریا از این قاعده مستثنا است که آن هم به سبب عدم توجه کافی هیچ بهره‌ای برای این کشور ندارد. در افغانستان راه آهن وجود ندارد. در کشور افغانستان بنا بر آمار سال ۲۰۰۴ حدود ۳۵ هزار کیلومتر جاده وجود دارد که تنها ۹ هزار کیلومتر آن آسفالت و ریگ اندازی شده‌ است. ۱۲۰۰ کیلومتر تنها مسیر رودخانه‌ای و آبی این کشور است که در محدوده آمودریا با سه کشور تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان واقع است. از بنادر نزدیک به این رودخانه می‌توان به شیرخان بندر و خیر آباد اشاره کرد. نزدیک ترین شهر مهم به این رودخانه مزارشریف است. واحد پول افغانستان، افغانی می باشد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم خرداد 1390ساعت 10:34  توسط حمید  | 

شکرنعمت نعمتت افزون کند

این پیام ونکته مهم را هرروز وبارها وبارها میشنویم اما کو گوش شنوا؟ واقعا یادمون رفته کی بودیم وکی هستیم البته اول خطاب این جمله باخودمه.بلایی که بر جان ما آدما افتاده ومتوجه نیستیم ناشکری های هرروز ماست.جالب اینه که بر این ناسپاسی ها مسریم.ولی قدیمی ها هرچه گفتند راست گفتند   .شکر نعمت نعمتت افزون کند                       کفر نعمت ازکفت بیرون کند

پس بیاییم هرلحظه از زندگیمون بگیم شکر.شکر .شکر

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم خرداد 1390ساعت 9:52  توسط حمید  | 

مطالب قدیمی‌تر